Samorząd Mieszkańców

1.Samorząd Mieszkańców tworzy się w celu reprezentowania spraw mieszkańców przed Dyrektorem oraz pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.
2.Mieszkańcy Domu wybierają spośród siebie Samorząd Mieszkańców, który reprezentuje interesy wszystkich mieszkańców.
3.Samorząd Mieszkańców składa się z pięciu osób:
-przewodniczącego (Edward Hochman);
zastępcy przewodniczącego (Józef Walczak);
trzech członków (Stanisława Woźniak, Stanisław Stępień, Sławomir Jarzyński).

DSC_0242

4.Forma wyborów do samorządu jest zależna od możliwości psychofizycznych mieszkańców i podlega uzgodnieniu w czasie zebrania ogólnego mieszkańców poprzez jawne głosowanie.
5.Samorząd Mieszkańców wybierany jest na okres pięciu lat.
6.Odwołanie członka Samorządu Mieszkańców odbywa się w czasie ogólnego zebrania mieszkańców poprzez jawne głosowanie.

Do zadań Samorządu Mieszkańców należą w szczególności:
1.Pomaganie Dyrektorowi w kształtowaniu i rozwijaniu właściwych stosunków między mieszkańcami Domu, a także właściwych relacji między personelem a mieszkańcami.
2.Zgłaszanie wniosków i współpraca w sprawach:
-zaspakajania potrzeb kulturalnych i bytowych mieszkańców;
-pomocy przy organizowaniu w szerokim zakresie terapii zajęciowej;
-organizowania opieki nad mieszkańcami w przypadku ich dłuższego pobytu w szpitalu przez odwiedzanie chorych, przesyłanie listów, drobnych upominków, aby mieszkaniec w czasie pobytu w szpitalu nie czuł się osamotniony i opuszczony.
3.Informowanie Dyrektora o uwagach mieszkańców dotyczących funkcjonowania Domu i pracy personelu.
4.Współdecydowanie w podejmowaniu decyzji o udzieleniu upomnienia lub nagany w stosunku do mieszkańców, którzy nie przestrzegają zasad panujących w Domu.
5.Organizowanie i odbywanie regularnych spotkań z kierownictwem Domu.

Samorząd Mieszkańców w zależności od potrzeb spotyka się z Dyrektorem. Na spotkaniach tych omawiane są wszystkie sprawy problemowe, dotyczące jak najlepszej organizacji usług w celu nieustannego podnoszenia ich standardu. Mieszkańcy są angażowani zwłaszcza w działania mające na celu ochronę zdrowia, ochronę dóbr osobistych oraz bezpieczeństwa ich samych i zajmowanego obiektu. Działalność Samorządu Mieszkańców wspierają Dyrektor i pracownicy działu terapeutyczno-socjalnego.