Projekt „Łódzkie pomaga”

Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie realizuje projekt pn. „Łódzkie pomaga”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu OperacyjnegoWiedzaEdukacjaRozwój2014-2020.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, w szczególności zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego pensjonariuszy i kadry Domów Pomocy Społecznej, zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w instytucjach opiekuńczych, poprzez udzielenie grantów podmiotom prowadzącym zarejestrowane na terenie województwa łódzkiego DPS.
Wartość projektu dla DPS w Skrzynnie wynosi 471.262,04 zł w tym 397.180,04 zł (z Unii Europejskiej) i 74.082,46 zł (z budżetu państwa).DPS w Skrzynnie wykorzysta grant na:
1) wypłatę w okresie od 15.07.2020 r. do 14.10.2020 r., dodatków do wynagrodzeń dla personelu DPS znajdującego się w grupie ryzyka zakażeniem COVID-19, bezpośrednio pracującego z mieszkańcami,
2) zapewnienie noclegów dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania,
3) zapewnienie miejsc tymczasowych na kwarantannę zarówno dla pensjonariuszy jak
i pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami w okresie 15.07.2020 r. – 14.10.2020 r.
W wyniku realizacji umowy o udzielenie grantu DPS wypłaci dodatki do wynagrodzeń dla 61 osób z personelu bezpośrednio pracującego z pensjonariuszami ( tj. 60,75 etatu) w okresie 3 miesięcy (od 15 lipca 2020 r. do 14 października 2020 r.). Dodatkowym rezultatem będzie również zwiększona motywacja do pracy oraz zmniejszenie zagrożenia wypaleniem zawodowym.
Otrzymane środki pozwolą na złagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. Tymczasowe miejsca na kwarantannę posłużą, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, również nowo przyjmowanym mieszkańcom oraz osobom powracającym z hospitalizacji, czy powracających od swoich rodzin. Działania te pozytywnie wpłyną na ochronę zdrowia i życia pensjonariuszy oraz pracowników DPS
w Skrzynnie.