Deklaracja dostępności

Wstęp

Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie www.dpsskrzynno.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Część plików nie jest dostępna cyfrowo (skany).

Brak opisów (tekst alternatywny) plików graficznych

 

Data sporządzenia Deklaracji i metody oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-08
 • Oświadczenie zostało poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe i inne ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • obsługa fokusa z poziomu przeglądarki,
 • wyróżnienie odnośników (zmiana kolorów linków),
 • wersję kontrastową,

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną, cyfrową, informacyjno-komunikacyjną prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności:

osoba kontaktowa: Piotr Szewczyk

adres e-mail: p.szewczyk@dpsskrzynno.pl

numer telefonu: 43 841 50 60, wew. 23

 

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.

Żądanie powinno zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 • Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo.
 • Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 • Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
   

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich . Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie mieści się w Skrzynnie, Skrzynno 13 98-311 Ostrówek. Dane teleadresowe siedziby podmiotu dostępne są na stronach internetowych. DPS mieści się w 4 budynkach: A, B, C i D. Teren DPS jest ogrodzony, prowadzi do niego brama główna otwierana zdalnie przez bramofon. Na terenie Domu, po lewej stronie bramy znajduje się plan tyflograficzny. Obiekt wyposażony jest w windę pionową i platformę przychodową, pochylnie/podjazdy oraz ścieżki naprowadzające do budynku A i D. W budynku dostępne są toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku dostępne są pętle indukcyjne oraz urządzenie do obsługi komputera za pomocą śledzenia ruchu gałek ocznych. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić przed planowaną wizytą.

 

Część administracyjna ulokowana jest w budynku D, w którym utworzony został punkt obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, do którego prowadzi ścieżka naprowadzająca.

Osobą do kontaktu jest p. Aleksandra Hadryś, e-mail: socjalne@dpsskrzynno.pl,

tel. 530 124 737, (43) 841 50 60, wew. 26

lub kontakt do sekretariatu Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie,

e-mail: sekretariat@dpsskrzynno.pl,

tel. 530 283 905, (43) 841 50 60, wew. 10.