Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej:

strony internetowej DPS Skrzynno https://dpsskrzynno.pl

Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do biuletynu informacji publicznej Domu Pomocy Społecznej i strony dpsskrzynno.pl.

 • Data publikacji strony internetowej https://dpsskrzynno.pl: 2017-01-20.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Część z opublikowanych zdjęć i plakatów nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • obsługa fokusa z poziomu przeglądarki,
 • wyróżnienie odnośników (zmiana kolorów linków),
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną, cyfrową, informacyjno-komunikacyjną prosimy o kontakt:

 • koordynator ds. dostępności:

Piotr Szewczyk, e-mail: p.szewczyk@dpsskrzynno.pl,

tel. (43) 841 50 60, wew. 23

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.

Żądanie powinno zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 • Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo.
 • Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 • Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
   

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich . Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna

Siedziba Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie  mieści się w Skrzynnie, Skrzynno 13,
98-311 Ostrówek. Dane teleadresowe siedziby podmiotu dostępne są na stronach internetowych. DPS mieści się w 4 budynkach: A, B, C i D. Teren DPS jest ogrodzony, prowadzi do niego brama główna otwierana zdalnie przez bramofon. Obiekt wyposażony jest w windę pionową i platformę przychodową oraz pochylnie/podjazdy. W budynku dostępne są toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić przed planowaną wizytą.

 

Część administracyjna ulokowana jest w budynku D, w którym utworzony został punkt obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Osobą do kontaktu jest p. Karolina Majchrowska, e-mail: socjalne@dpsskrzynno.pl,

 tel. 530 124 737, (43) 841 50 60, wew. 26

lub kontakt do sekretariatu Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie,

e-mail: sekretariat@dpsskrzynno.pl,

tel. 530 283 905, (43) 841 50 60, wew. 10.