Kontakt

Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie
Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek

NIP 832-10-72-295 REGON 000308880

tel.: (43) 841 50 60

Uwaga, od dnia 01.01.2024 r. zaprzestaje się korzystania z usługi faks jako środka komunikacji.

ePUAP: /DPSSkrzynno/SkrytkaESP

 

Sekretariat:
tel.: (43) 841 50 60, wew. 10
tel. kom.: 530 283 905
e-mail: sekretariat@dpsskrzynno.pl

Dyżurka pielęgniarska:
tel.: (43) 841 50 60, wew. 21
tel.: (43) 841 52 64
tel. kom.: 530-077-605

Dyrektor:
Emilia Łaniewska

Z-ca Dyrektora:
Angelika Szydło

Główna Księgowa:
Renata Marut-Kozioł

Kierownik Działu Medyczno-Terapeutycznego:
Joanna Kolanek

Kierownik Działu Opiekuńczego i Obsługi:
Aleksandra Kucharska

Pracownicy socjalni:
tel.: (43) 841 50 60, wew. 26
tel. kom.: 530 124 737
e-mail: socjalne@dpsskrzynno.pl

Koordynator ds. dostępności:
Piotr Szewczyk
tel.: (43) 841 50 60, wew. 23
e-mail: p.szewczyk@dpsskrzynno.pl

 

UWAGA adres: dpsskrzynno@wp.pl nieaktywny.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie z siedzibą Skrzynno 13.

Można się z nim skontaktować w następujący sposób:

a) listownie: Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek,

b) przez adres e-mail: sekretariat@dpsskrzynno.pl

c) telefonicznie: (43) 841 50 60, (43) 841 52 64, (43) 841 52 67

Inspektor ochrony danych.

Inspektorem Ochrony Danych jest p. Sławomir Mazur, może się Pani/Pan z nim skontaktować poprzez adres
e-mail: iod@dpsskrzynno lub pod nr. tel. 727 931 623.

Cel i podstawy przetwarzania.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu rozpatrzenia przesłanej do DPS korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. E RODO*)

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być w zależności od celu:

a) organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków,

b) podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (firmy kurierskie, dostawcy usługi poczty elektronicznej),

c) podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w DPS systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO* przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panią?pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia korespondencji.

Polityka prywatności.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie WWW DPS zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

* – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.

Treść informacyjna dla osób prowadzących korespodencje z DPS w Skrzynnie.